misswhite怎么读(讲解小学全部英语单词带音标)

Pen 钢笔[pen] n

pencil铅笔['pensəl] n

https://news.xseo.cn/img/misswhite%E6%80%8E%E4%B9%88%E8%AF%BB%EF%BC%88%E8%AE%B2%E8%A7%A3%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E5%85%A8%E9%83%A8%E8%8B%B1%E8%AF%AD%E5%8D%95%E8%AF%8D%E5%B8%A6%E9%9F%B3%E6%A0%87%EF%BC%89.jpg

pencil-case铅笔盒['penslkeis] n

ruler 尺子['ru:lə] n

eraser 橡皮[i'reizə] n

crayon 蜡笔['kreiən] n

book 书[buk] n

bag 书包[[bæɡ] n

sharpener 卷笔刀['ʃɑ:pənə] n

school 学校[sku:l] n

head 头[hed] n

face 脸 [feis] n

nose鼻子[nəuz] n

mouth 嘴[mauθ] n

eye 眼睛[ai] n

ear 耳朵[iə] n

arm胳膊[ɑ:m] n

finger 手指['fiŋɡə] n

leg 腿[leɡ] n

foot 脚[fut] n

body 身体['bɔdi] n

red 红色的[red] n

yellow 黄色的['jeləu] n

green 绿色的[ɡri:n] n

blue 蓝色的[blu:] n

purple 紫色的['pə:pl] n

white 白色的[hwait] n

black 黑色的[blæk] n

orange 橙色的 桔子['ɔ:rindʒ] n

pink 粉色的[piŋk] n

brown 棕色的[braun] n

cat 猫;猫科动物[kæt] n

dog 狗 [dɔg] n

monkey 猴子;顽童['mʌŋki] n

panda 熊猫['pændə] n

rabbit 兔子['ræbit] n

duck 鸭子[dʌk] n

pig 猪[piɡ] n

bird 鸟;禽[bə:d] n

bear 熊[bεə] n

elephant 大象['elifənt] n

mouse 老鼠[maus] n

squirrel 松鼠['skwə:rəl] n

cake 蛋糕[keik] n

bread 面包[bred] n

hot dog 热狗

hamburger汉堡包['hæmbə:ɡə] n

chicken 鸡肉['tʃikin] n

French fries 榨薯条[frentʃ fraiz] n

Coke 可乐[kəuk] n

juice 果汁;汁[dʒu:s] n

milk 牛奶[milk] n

water 水['wɔ:tə] n

tea 茶[ti:] n

coffee 咖啡['kɔfi] n

one一[wʌn] n

two 二[tu:] n

three 三[θri:] n

four 四[fɔ:] n

five 五[faiv] n

six 六[siks] n

seven 七['sevən] n

eight 八[eit] n

nine 九[nain] n

ten 十[ten] n

doll 玩具娃娃[dɔl] n

balloon 气球[bə'lu:n] n

car 小汽车[kɑ:] n

plane 飞机[plein] n

text 课文;文本[tekst] n

self 自己;自我;本质[self] n

word 单词;言辞;歌词[wə:d] n

type 类型;样式;榜样[taip] n

module 单元;组件['mɔdju:l] n

daily 每日的;日常的['deili] a

grammar语法['græmə] n

content (书刊等的)目录;内容[kən'tent] n

love 爱[lʌv] n

expression 表达;表现力;表情[iks'preʃən] n

wall 墙[wɔ:l] n

project 方案;计划[prə'dʒekt] n

dictionary 字典['dikʃəneri] n

sheet 印刷品;表格[ʃi:t] n

mum 妈妈(口语)[mʌm] n

vocabulary 词汇;用词范围;词典[və'kæbjuləri] n

poem (一首)诗['pəuim] n

page 页[peidʒ] n

oral 口试['ɔ:rəl] n

unit 单元;单位['ju:nit] n

I am (我)是[æm]

you 你[ju:] pron

are (你)是[ɑ:] v

come in. 进来['kʌm in]

name 名字[neim] n

class 班[klɑ:s ] n

good 好的[ɡud] n

good morning! 早上好

new新的;新闻[nju:] n

we 我们[wi:] pron

from 从……[frɔm] prep

from beijing 从北京来的

chair 椅子[tʃɛə] n

floor 地板[flɔ:] n

box 盒子[bɔks] n

at 在... ;在……时[æt] prep

zoo 动物园[zu:] n

at the zoo 在动物园里

park 公园[pɑ:k] n

classroom 教室['klɑ:srum] n

factory工厂['fæktəri] n

square 广场[skwεə] n

capital首都['kæpitəl] n

China 中国['tʃaɪnə] n

the capital of China 中国首都

motherland 祖国['mʌðəlænd] n

has有[hæz] (have的第三人称单数现在式)

cap 帽子[kæp] n

star 星;星号;星状物[stɑ:] n

our我们的['auə] pron

national国家的['næʃənəl] n

national flag国旗[flæɡ]

coat上衣[kəut] n

have有[hæv] v

long长的[lɔŋ] a

short短的;矮的[ʃɔ:t] a

big大的[biɡ] a

small小的[smɔ:l] a

or或;还是[ɔ:] conj

guess 猜[ɡes] n

hey 嗨[hei] int

tall高的[tɔ:l] a

old年老的[əuld] a

young年轻的[jʌŋ] a

Chinese 中国的;汉语;中国人['tʃai'ni:z]

over 越(过) ['əuvə] v

English英国的;英语;英国人['iŋgliʃ]

there 那儿[ðεə] ad

over there 在那边

join 参加[dʒɔin] n

other另外的['ʌðə] pron

an一(个) [æn] art

apple苹果['æpl] n

hand手[hænd] n

egg蛋[eɡ] n

them 他(她;它)们(宾格) [ðem] pron

umbrella 伞 [ʌm'brelə] n

school is over. 放学了

home家[həum] n

go home 回家

rain 雨;下雨[rein] n

it's raining. 正在下雨

can't 不能[kɑ:nt]

now 现在[nau] ad

much许多;很;非常[mʌtʃ] a ad

how much 多少

eleven 十一[i'levən] num

twelve十二[twelv] num

minus 减['mainəs] prep a n

here这儿[hiə] ad n

Here you are. 给你

money 钱;收入['mʌni] n

they 他(她;它)们[ðei] pron

twenty 二十;二十年代['twenti] num

these 这些[ði:z] pron

door 门;出口[dɔ:] n

window窗['windəu] n

picture图画;照片['piktʃə] n

talk说话;谈论;演讲[tɔ:k] n

about 关于[ə'baut] prep

flower花;开花;精华['flauə] n

文章来源于网络,如若侵权,请联系站长删除。